Xử lý các vấn đề tồn đọng - điểm sáng trong Xây dựng Đảng ở Quỳnh Liên

Thứ tư - 31/01/2024 09:30
Thực hiện văn bản số 1027-CV//ThU của Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai về việc giao Đảng ủy các xã, phường rà soát lại những tồn tại, hạn chế, những vấn đề bức xúc, nổi cộm đã được chỉ ra trong năm 2022 và những vấn đề mới phát sinh để đăng ký với Ban Thường vụ Thị ủy từ một đến hai phần việc cụ thể thực hiện trong năm 2023, Đảng ủy xã Quỳnh Liên đã rà soát, tổng hợp các tồn tại, vướng mắc, xây dựng kế hoạch thực hiện 2 phần việc cụ thể. Bước đầu thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đem lại niềm tin, uy tín đối với nhân dân.
Xử lý các vấn đề tồn đọng -  điểm sáng trong Xây dựng Đảng ở Quỳnh Liên
           Căn cứ vào nội dung gợi ý của Ban Thường vụ Thị ủy, Đảng ủy xã đã khẩn trương chỉ đạo UBND xã, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà soát lại các các tồn tại, hạn chế của năm 2022 được Ban Thường vụ Thị ủy, HĐND-UBND thị xã, các Ban, ngành và phòng liên quan chỉ ra; những vấn đề bức xúc, ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri, các đơn vị và các Thôn kéo dài chưa được quan tâm giải quyết triệt để; các kết luận của các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra của cấp trên chỉ ra trong năm 2022 và các năm trước đó chưa khắc phục xong; và những tồn tại, hạn chế mà Đảng bộ, cơ quan, đơn vị đã nhận diện trong năm 2022.
           Sau khi tổng hợp đầy đủ các tồn tại, hạn chế, Đảng ủy họp để lựa chọn nội dung phần việc đăng ký. Đây là lần đầu tiên triển khai, nên các đồng chí UV BCH Đảng ủy trăn trở, băn khoăn; đó là nội dung phần việc đăng ký với cấp trên thì địa phương có thực hiện được không; kinh phí thực hiện có đáp ứng không, lấy từ nguồn nào; có được cán bộ, đảng viên và Nhân dân ủng hộ và vào cuộc không, nếu phần việc khó, không thực hiện được thì sẽ ảnh hưởng đến việc đánh giá xếp loại cuối năm của Đảng bộ xã và nhiều băn khoăn, trăn trở khác. Qua tìm hiểu thì những trăn trở, băn khoăn này không chỉ riêng đối với Quỳnh Liên mà các xã, phường khác cũng như vậy. 
Đảng ủy tổ chức Hội nghị mở rộng mời thêm Bí thư các chi bộ trực thuộc để bàn bạc kỹ lưỡng, phân tích thuận lợi, khó khăn của các phần việc và đi đến quyết định đăng ký 2 nội dung với Ban Thường vụ Thị ủy thực hiện trong năm 2023, đó là: (1) Lãnh đạo, chỉ đạo việc chống ngập úng cục bộ mùa mưa lũ khu dân cư thôn Quyết Tiến, Thành Công và một số khu vực khác; (2) Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để vận động Nhân dân tham gia đấu nối, sử dụng nước máy.
              Đây là 02 nội dung vừa đáp ứng tối đa yêu cầu và đầy đủ các nội dung gợi ý của Ban Thường vụ Thị ủy. Vừa thực hiện nghiêm túc việc khắc phục các tồn tại, hạn chế được cấp trên chỉ ra năm 2022; vừa giải quyết được một trong những vấn đề bức xúc, kiến nghị chính đáng kéo dài qua nhiều năm của cử tri, đơn vị và của thôn (ngập úng cục bộ khu dân cư kéo dài hơn 20 năm do không giải phóng được mặt bằng); vừa đáp ứng yêu cầu, phù hợp với thực tiễn tại địa phương; vừa góp phần hoàn thành tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, tiêu chí để xây dựng xã thành đơn vị hành chính phường. Nhằm tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị xã nhà.
 
z3759995112460 3581859cc4385616d40e33fb68f305ea
Ngập úng khu dân cư thôn Thành Công
 
            Sau khi lựa chọn được phần việc, Đảng ủy thông báo, công khai các nội dung đã đăng ký tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết để tập trung lãnh đạo; chỉ đạo UBND xã và các ngành, các chi bộ và các cán bộ công chức liên quan khẩn trương xây dựng các kế hoạch, chương trình để triển khai thực hiện trên nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ tiến độ”, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. 
z5041067660630 e71b9b111923fbfa69c03eed697f7eb0
Khu dân cư, sản xuất thường xuyên bị ngập úng trước đây đã được đầu tư hệ thống mướng thoát nước, phục vụ đắc lực cho sản xuất nông nghiệp ở Quỳnh Liên.

           Với quan điểm và tư tưởng như vậy, UBND xã, các ngành, đơn vị, cán bộ, công chức đã xây dựng chi tiết các kế hoạch, chương trình khắc phục các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, trong đó xác định rõ: Mục đích, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo; nội dung, lĩnh vực, địa bàn cụ thể cần tập trung khắc phục; các giải pháp, biện pháp khắc phục; phân công rõ tập thể và cá nhân có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và thực hiện; xác định rõ lộ trình thực hiện và thời gian hoàn thành. Triển khai thực hiện với tinh thần kiên quyết, kiên trì và cầu thị; thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực nhất; huy động hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, biện pháp.
Đã lựa chọn đoạn tuyến, thôn làm điểm, Đảng ủy thành lập Ban chỉ đạo, phân công thành viên Ban chỉ đạo phụ trách các thôn, các phần việc; thành lập các tổ vận động do các đồng chí Ủy viên BTV làm tổ trưởng. Chi bộ, chi đoàn, chi hội đưa vào sinh hoạt chuyên đề và lồng ghép nội dung sinh hoạt hằng tháng. Tổ chức họp Ban công tác mặt trận các thôn; tổ chức họp thôn, họp Tổ tự quản (các thành viên Tổ vận động của xã, Ban công tác mặt trận thôn đã tham dự với cuộc họp Tổ tự quản). Chỉ đạo MTTQ và đoàn thể phối hợp với các Tổ tự quản, trực tiếp các hộ dân để vận động đăng ký đấu nối nước máy, hiến đất, GPMB; hộ bị ảnh hưởng ngập lụt nhưng không ảnh hưởng giải phóng mặt bằng xây dựng mương tiêu thì đóng góp kinh phí, ngày công lao động cho những hộ ảnh hưởng tài sản xây lại tường bao, cổng nhà. Hằng tháng, Đảng ủy nghe tiến độ, kết quả thực hiện, đồng thời chỉ đạo kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong quá trình triển khai.
z5175294046869 8893242140d11174124af508c2187eaf
Tuyên truyền vận động người dân tham gia đấu nối nước máy
 
            Sau một năm thực hiện phần việc đã đăng ký, kết quả đến nay như sau: Đối với nội dung chống ngập úng cục bộ: Hoàn thiện xây dựng 200 m mương khu dân cư thôn Thành Công, 250m mương khu dân cư thôn Quyết Tiến từ nguồn kinh phí xã hội hóa và đóng góp ngày công của Nhân dân trong khu vực. Tiếp tục khảo sát và được HĐND xã thông qua chủ trương, hiện nay đang lập hồ sơ để triển khai xây dựng 750m mương tiêu thoát nước khu dân cư thôn Đại Đồng và Thành Công. Đang xây dựng hạ tầng đất ở xen dắm thôn Đại Đồng (trong đó có hạng mục xây dựng khoảng 250 m mương tiêu thoát nước khu dân cư).... Đối với nội dung đấu nối nước máy: số hộ dân đăng ký đấu nối là 705 hộ/1.686 hộ nhà ở/1.881 hộ gia đình, tỷ lệ 41,8% (tăng 23,26% so với năm 2022, vượt 6% so với chỉ tiêu đăng ký là 35%).
               Bên cạnh những kết quả đã đạt được, xã cũng thẳng thắng nhận ra một số hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, đó là: chưa tổ chức sơ kết, tổng kết lại các nội dung phần việc đã đăng ký mà chỉ mới lồng ghép trong các báo cáo; một số nội dung chưa hoàn thành mà đang trong quá trình thực hiện, cụ thể, tiêu chí đấu nối nước sạch, vừa mới dừng lại ở khâu đăng ký đấu nối nước máy; chưa quyết liệt trong việc lấy mức độ hoàn thành nội dung khắc phục các tồn tại, hạn chế làm tiêu chí để đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, người lao động, chi bộ và thôn.
Qua thời gian thực hiện, mặc dù trong thời gian ngắn, kết quả triển khai chưa đạt được như kỳ vọng, Đảng ủy xã Quỳnh Liên đã rút ra một số bài học sau đây:
           Một là, bàn bạc kỹ lưỡng phần việc, lựa chọn đúng và trúng phần việc đã đăng ký với Ban Thường vụ Thị ủy; nội dung đăng ký phù hợp với thực tiễn tại địa phương. Quá trình triển khai phải kiên trì và cầu thị.
          Hai là, huy động được hệ thống chính trị từ xã đến thôn vào cuộc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện; làm tốt công tác dân vận, phát huy được vai trò của Tổ tự quản, người có uy tín và Ban công tác mặt trận thôn.
           Ba là, Tập trung giải quyết những tồn tại, hạn chế trên địa bàn đã góp phần vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền ngày càng hiệu quả, thực chất hơn; củng cố được niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền.
             Có thể khẳng định, các phương pháp, giải pháp và bài học kinh nghiệm trong việc xử lý các vấn đề tồn đọng được Ban Thường vụ cấp trên giao gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới nâng cao và các tiêu chí để trở thành phường đã góp phần quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, là điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng ở xã Quỳnh Liên trong năm 2023./.

 
 

Tác giả bài viết: Hồng Vân

Nguồn tin: quynhlien.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây